นโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรง ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

สล็อตเว็บตรง อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • เพศ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลการเข้าใช้งาน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

สล็อตเว็บตรง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึงการสมัครสมาชิก การเปิดบัญชี การทำรายการต่างๆ บนเว็บไซต์
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น การแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์
 • เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรง อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • หน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาตจากท่าน

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สล็อตเว็บตรง ได้ที่ [holyghostet.com

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรง ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรง อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานหรือการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ สล็อตเว็บตรง ได้ที่ [holyghostet.com